Obchodní podmínky

 • Úvodní ustanovení

  Tyto obchodní podmínky jsou součástí našich nabídek a smluv o dodáních a plněních, nebo budoucích obchodních stycích a mají výlučně vztah k prodeji elektrokol. Prodejcem a provozovatelem internetových stránek www.elektrokolashop.cz je společnost TERSYS s.r.o., IČ : 27556174, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 25852. Společnost TERSYS s.r.o. je smluvním partnerem německého výrobce prémiových elektrokol značek FOCUS a KALKHOFF. Zákazníkem je fyzická, nebo právnická osoba, která uzavře s Prodejcem kupní smlouvu.

 • Výběr zboží a jeho objednání

  Zboží tzn. elektrokola jsou nabízena na internetových stránkách a lze je objednat pouze písemnou formou, e-mailem nebo osobně v prostorách provozovny na adrese Zlíč 92,552 03 Česká Skalice. V případě výběru zboží pomocí katalogu na internetových stránkách www.elektrokolashop.cz si zákazník nejprve vybere z nabízeného zboží a poté zašle poptávku požadovaného zboží ke zjištění jeho dostupnosti. Tato komunikace může být mailem nebo telefonicky. Ze strany prodávajícího bude zákazníkovi poskytnuta technická podpora s výběrem zboží a domluveny další potřebné skutečnosti k uzavření vzájemného obchodního vztahu. Jakmile si zákazník z nabídky vybere, zašle prodejci písemnou objednávku.

  Po obdržení objednávky prodejce zákazníka telefonicky kontaktuje, potvrdí písemně objednávku a zašle mu zálohovou fakturu ve výši 10% z kupní ceny zboží.

 • Ceny

  Ceny jsou smluvní včetně DPH 21% a mají vždy vztah ke konkrétní objednávce a jsou předmětem kupní smlouvy.

 • Platební podmínky

  Po objednání zboží zákazníkem bude na jeho adresu zaslána zálohová faktura ve výši 10% z kupní ceny zboží. Po připsání zálohy na účet prodávajícího bude zákazníkovi upřesněn termín dodání zboží. Doplatek zbytku kupní ceny pak může být učiněn následujícím způsobem:

  • platba v hotovosti při osobním odběru zboží
  • platba předem bankovním převodem na základě vystavení zálohové faktury
  • Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 226553038/0300

 • Dodací podmínky

  Zboží, tedy elektrokolo, je zákazníkovi doručeno osobně na jim v objednávce určené místo dodání v rámci ČR. Cena za dopravu je paušálně 490,-Kč. Všechna dodávaná elektrokola procházejí předprodejní přípravou a seřízením a jsou připravena k okamžitému použití. K elektrokolu obdržíte fakturu, klíče, český návod k použití, záruční list a nabíječku baterie. K uzavření vzájemného smluvního vztahu dochází mezi prodávajícím a kupujícím v momentě předání zboží s vysvětlením jeho funkcí a způsobu použití.

 • Právo na odstoupení od smlouvy

  Kupující, který zakoupil zboží má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně dodavateli oznámit důvod pro odstoupení od smlouvy. Vracené zboží je zákazník povinen na své náklady zaslat (nikoli dobírkou) prodejci kompletní a v nepoškozeném stavu, bez známek užívání nebo viditelného opotřebení, společně s daňovým dokladem a záručním listem. Po doručení a překontrolování bude nejpozději do 30 dnů zákazníkovi zaslána částka odpovídající rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží. Tato předem vzájemně odsouhlasená částka bude poukázána na zákazníkem udané číslo bankovního účtu, případně jinak na základě vzájemné dohody.

  Pokud je zboží viditelně používané nebo poškozené prodejce si vyhrazuje právo úměrně mu snížit jeho cenu.

  V případě vrácení zboží kupujícím v zákonné lhůtě 14 dnů ode dne nákupu prodejce není povinen vracet paušální částku za dopravu ve výši 490,-Kč, kterou tak vynaložil pro dopravu zboží kupujícímu.

  Pokud se zákazník rozhodne zrušit objednávku v průběhu řádné předem písemně stanovené a jím odsouhlasené doby dodání zboží a toto zboží má již prodejce skladem záloha ve výši 10% ceny zboží se zákazníkovi nevrací. Tato částka bude použita na pokrytí administrativních a logistických nákladů spojených s dodáním zboží do ČR.

 • Záruční lhůta a reklamace

  Záruční lhůta na zboží počíná běžet dnem převzetí zboží odběratelem a činí 24 měsíců od data prodeje. Prodejce nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  Pro uplatnění reklamace je třeba dopravit zboží na adresu prodejce. K reklamaci je nutné doložit doklad o nákupu zboží, originál potvrzeného záručního listu a popis závady včetně podpisu zákazníka.

  Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů pokud se vzájemně obě smluvní strany nedohodnou jinak. Zákonná lhůta počíná běžet následující den po doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na doručení reklamovaného zboží nese zákazník. Zboží lze vrátit i osobně. Zboží se vrací na adresu provozovny prodávajícího: TERSYS s.r.o, Zlíč č.p. 92, Česká Skalice, PSČ 55203.

  Pro telefonickou komunikaci při vyřizování reklamace používejte telefonní čísla +420 775391017 (pan Vladimír Šrom) nebo +420 608667155 (pan Pavel Křeček)

 • Ochrana osobních údajů

  Vaše data uvedená při objednávce zboží jsou považována za důvěrná a nebudou poskytnuta třetím osobám. Při objednávce zboží v nákupním košíku požadujeme vyplnit pouze informace, které jsou potřebné pro zaslání zboží či ověření objednávky. Ceníme si Vaší důvěry a budeme chránit vaše soukromá data před zneužitím.

 • Závěrečná ustanovení

  Vztahy mezi zákazníkem a prodejcem neupravené těmito Podmínkami se řídí Občanským zákoníkem. Pro zákazníky s IČ a maloobchodními partnery se vztahy řídí Obchodním zákoníkem popřípadě speciálními Obchodními podmínkami mající vztah ke smlouvě o spolupráci popřípadě rámcové smlouvě. Výše uvedené Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2014.